Jak zakoupit terminál a službu Starlink

 Nejlépe na webu https://www.starlink.com/ a to za předpokladu, že jste ochotni zadat údaje ke své platební kartě, ze které zaplatíte nákup terminálu a ze které si Starlink bude měsíčně strhávat paušál za službu.

Existuje ale i možnost zakoupit přes smluvního autorizovaného prodejce. Těch jsou dva typy:

Autorizovaný prodejce Starlink pro koncové zákazníky? https://support.starlink.com/?topic=8a90222d-7c32-edd7-51f6-f696ece07105

Autorizovaný prodejce Starlink? https://support.starlink.com/?topic=9b7746f8-e2ee-0fd4-7ffb-3bbe0ab35cbc

Who is a Starlink authorized commercial retailer?

 Starlink can be purchased on our website Starlink.com or from a Starlink authorized commercial retailer. Commercial retailers are authorized to sell Starlink products in locations where Starlink is licensed and certified. Retailers purchase hardware from Starlink and sell the hardware directly to end-users via ecommerce or in person locations.Starlink then manages the service, account, orders and support for the end-user directly once the hardware is activated on

Who is a Starlink authorized commercial reseller?

Starlink can be purchased on our website Starlink.com or from a Starlink authorized reseller. These companies are authorized to sell Starlink products and services in locations where Starlink is licensed and certified, and are able to resell Starlink products and services to end-users with other value-added services. When purchasing from an authorized reseller, the end-user manages their account, service, and support through the reseller exclusively and not through Starlink.

Kdo je autorizovaný maloobchodní prodejce Starlink?

Starlink lze zakoupit na našich webových stránkách Starlink.com nebo u maloobchodního prodejce Starlink. Maloobchodní prodejci jsou oprávněni prodávat produkty Starlink v místech, kde je Starlink licencován a certifikován.

Maloobchodní prodejci nakupují hardware od společnosti Starlink a prodávají jej přímo koncovým uživatelům prostřednictvím elektronického obchodu nebo na osobních místech. Společnost Starlink pak spravuje služby, účet, objednávky a podporu pro koncové uživatele po aktivaci hardwaru.

Kdo je autorizovaným komerčním prodejcem společnosti Starlink?

Starlink lze zakoupit na našich webových stránkách Starlink.com nebo u autorizovaného prodejce Starlink. Tyto společnosti jsou oprávněny prodávat produkty a služby Starlink v místech, kde je Starlink licencován a certifikován, a mohou dále prodávat produkty a služby Starlink koncovým uživatelům s dalšími službami s přidanou hodnotou.

Při nákupu od autorizovaného prodejce spravuje koncový uživatel svůj účet, servis a podporu výhradně prostřednictvím prodejce, nikoliv prostřednictvím společnosti Starlink.

Maloobchodník Vám tedy jen přeprodá terminál s nějakou přirážkou a pak již platíte přímo firmě Starlink a spravujete svůj účet.

Velkoobchodník Vám smí prodat pouze profesionální terminál s profesionální službou, kterou pak spravuje a účtuje si za to další poplatky.

I když je obecně přeprodej služeb Starlink zakázán – viz podmínky:

https://www.starlink.com/legal/documents/DOC-1060-36097-68?regionCode=CZ

 Zákaz dalšího prodeje nebo neoprávněného prodejce. Nesmíte dále prodávat přístup ke Službám jiným osobám jako samostatnou, integrovanou službu nebo službu s přidanou hodnotou podle této Smlouvy (ať už jako zástupce, zprostředkovatel nebo v jakékoli jiné funkci), pokud k tomu nemáte povolení společnosti Starlink. Kromě toho si nemůžete zakoupit nadměrné množství jakékoli položky dostupné pro nákup v obchodě Starlink („Příslušenství“), jak určí Starlink podle vlastního uvážení. Více informací o dalších omezeních naleznete v oddíle 10 této smlouvy. Porušení ustanovení tohoto oddílu může mít za následek ukončení poskytování služby.

 ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÝCH PŘEVODŮ, POSTOUPENÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVATELŮ.

Převody a přidělení. Bez souhlasu společnosti Starlink, jak je popsáno v článku 6.5 nesmíte postoupit, prodat ani převést tuto smlouvu, software nainstalovaný na sadě Starlink ani přístup ke službám. Neoprávněné převody nebo postoupení budou neplatné. Pokud se pokusíte převést služby nebo tuto smlouvu, může ji společnost Starlink ukončit z důvodu jejího porušení. Pokud je vaše sada Starlink odcizena, zničena nebo jinak odstraněna z vašich prostor bez vašeho oprávnění, musíte to neprodleně oznámit prostřednictvím zákaznického portálu Starlink, jinak vám může vzniknout povinnost zaplatit za neoprávněné používání služeb. Jste odpovědní za veškeré poplatky nebo platby vzniklé v souvislosti s používáním služeb a sady Starlink kýmkoli jiným. Starlink může svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek postoupit zcela nebo zčásti na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, kterou si zvolíme, a to kdykoli a bez předchozího upozornění, podle vlastního uvážení, přičemž Služby může poskytovat jedna nebo více přidružených společností Starlinku oprávněných ze zákona.

 Zprostředkovatelské úkony. Musíte si vytvořit účet Starlink a uzavřít tuto smlouvu o poskytování služeb svým jménem. K nákupu Služeb nebo jednání se Starlinkem nemůžete využít jednatele nebo ani jiného zástupce s výjimkou případů, kdy je jednatel nebo zástupce (a) rodinným členem v domácnosti nebo osobním opatrovníkem držitele účtu, (b) zaměstnancem, ředitelem nebo vedoucím pracovníkem držitele účtu; nebo (c) jinou osobou výslovně schválenou společností Starlink. Zaručujete se, že jste nezískali podíl ve společnosti Starlink prostřednictvím komerční třetí strany, nevyužíváte službu jako součást balíčkové nabídky služeb poskytované komerční třetí stranou a neprovedli jste ani neprovedete platbu žádné komerční třetí straně v souvislosti se službami, s výjimkou případů, kdy je to výslovně společnost Starlink povolí. Seznam autorizovaných prodejců Starlink najdete v Často kladených otázkách na adrese https://support.starlink.com/. Společnost Starlink si vyhrazuje právo vyžádat si od vás informace potvrzující tato prohlášení. Nedodržení podmínek tohoto odstavce je porušením této Smlouvy a může mít za následek ukončení Smlouvy z důvodu jejího nedodržení.

 Převod služeb a sad. Zákazníci, kteří si zakoupili sady Starlink Kit, mohou mít možnost převést nebo postoupit služby na jinou odpovědnou osobu, pokud je účet plně uhrazen, sada je v dobré stavu a je k dispozici síťová kapacita v rámci požadovaného plánu služby. Převod služeb není k dispozici zákazníkům, kteří si sadu Starlink Kit pronajmou. Přenos služeb není k dispozici dříve, než (i) 120 dní po zakoupení sady Starlink Kit nebo (ii) 90 dnů poté, co jste aktivovali sadu Starlink Kit. Podrobnější informace o aktivaci služeb po převodu nebo prodeji sady třetí straně najdete na adrese https://support.starlink.com/ nebo www.starlink.com/activate 

Česká ministerstva ale nakupují od českých firem tzv. rezidenční terminály a služby ve velkém. Např. MO zakoupilo 50 rezidenčních terminálů a služeb, MZV uzavřelo smlouvu na nákup 10 ks těchto terminálů (podle ceny šlo o rezidenční terminály), byť bylo na podmínky upozorněno. Pokud by to bylo v souladu s podmínkami Starlink, musely by být dodány cestou autorizovaných prodejců jen profi terminály a služby, které jsou ale několikanásobně dražší. Takto ovšem dochází k porušení obchodních podmínek firmy Starlink. V případě MZV navíc hrozí, že pokud byly zakoupeny služby s dodáním do ČR, po instalaci terminálu v zahraničí nebude možná jejich aktivace – to lze vyřešit změnou služby na „roaming“, což se může někomu trochu prodražit. Armáda je nakoupila pro potřeby v ČR, byť v soutěži specifikovala možnost jejich nasazení i v zahraničí. Bylo by tedy zajímavé vidět, zda dodané služby odpovídají specifikaci veřejné zakázky. Ale existuje samozřejmě možnost, že si ministerstva vyjednala výjimku přímo s firmou Starlink a vše je tak v pořádku….

V současné době – v lednu 2024 – žádná česká firma tedy nemá právo prodávat terminály Starlink. Podmínky ale asi nevylučují dočasné zapůjčení terminálu se službou.

Právní podmínky naleznete na https://www.starlink.com/legal?regionCode=CZ